Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, firmou OGO, s.r.o., so sídlom Mýtna 19, 811 07 Bratislava, IČO: 45387214, zapísanou v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 63417/B, DIČ:2022978155, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.maliarske-platno.com.

Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@ogo.sk , info@maliarske-platno.com
Telefón: +421/ 903/ 374458 , +421/ 917/ 188 432, +421/ 31/ 5625347
Poštová adresa: OGO, s.r.o., Mýtna 19, 811 07 Bratislava
Číslo účtu: Tatra banka: 2929830942 / 1100 ( IBAN: SK35 1100 0000 0029 2983 0942)
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovanej predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu. Na základe odoslanej objednávky predávajúci dodá tovar prezentovaný na svojej internetovej stránke kupujúcemu.
1.4. Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.maliarske-platno.com.
1.5. Zoznam tovaru prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho predstavuje bežne dodávaný sortiment tovaru, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Predávajúci informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru na základe jeho dopytu.
1.6. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že počas lehoty 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúcemu ostane ponuka sortimentu tovaru ako aj ceny ponúkaného tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho nemenné.

2. Kúpna zmluva
2.1.Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá jedným z nasledovných spôsobov:

a) zaslaním e-mailovej správy kupujúceho predávajúcemu, ktorý záväzne akceptuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ,
b) ak kupujúci odošle vyplnený formulár na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho ,
c) vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2.Predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho telefonickým alebo e-mailovým potvrdením objednávky kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Za záväzné akceptovanie objednávky sa nepovažuje automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.
2.3. V záväznom akceptovaní objednávky sú uvedené údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
2.4.Kupujúci môže zrušiť objednávku v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu, pričom predávajúcemu doručí oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si kupujúci a predávajúci nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
2.5. V prípade, že cena predmetu kúpnej zmluvy je vyššia ako 150 EUR, je predávajúci oprávnený žiadať kupujúceho o opätovné potvrdenie objednávky telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia opätovného potvrdenia kupujúcim, predávajúci považuje takúto objednávku za neplatnú.
2.6. Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 150,-EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar v požadovanom množstve a kvalite.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v požadovanom množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväzne potvrdenej objednávke.

5. Dodacie podmienky
5.1. Predávajúci prezentuje a predáva tovar na základe katalógov a vzorkovníkov publikovaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho zrealizovať a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru, je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom má povinnosť kupujúceho informovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty na dodanie tovaru uvedenej v kúpnej zmluve, i v prípade jednostranného predĺženia dodacej lehoty predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15,- EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške ako zmluvná pokuta, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.5. Váha, rozmery a ďalšie údaje o tovare uvádzané v katalógoch, prospektoch, vzorkovníkoch a iných prezentačných materiáloch predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.3 tohto článku všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, t.j. tovar ako aj jeho obal. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.9. Ak predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej v bode 5.2. všeobecných obchodných podmienok kupujúci má oprávnenie odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 20 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bankovým prevodom na účet kupujúceho.

6. Získanie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
6.1. Vlastnícke právo k tovaru vzniká kupujúcemu až kompletným uhradením celej kúpnej ceny za tovar uvedený v kúpnej zmluve.
6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

7. Kúpna cena
7.1. Kupujúci má povinnosť uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy spolu s nákladmi na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby pri osobnom odbere od predávajúceho, dobierkou na mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby, alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznom potvrdení objednávky.
7.2. Právo zmeniť kúpnu cenu má predávajúci v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu platnej meny na území SR a zmeny cien výrobcov a dodávateľov tovaru.
7.3. Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy je celá kúpna cena prevedená na účet predávajúceho.
7.4. Kúpnu cenu za objednaný tovar je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, najneskôr pri prevzatí tovaru.
7.5 Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, záloha na kúpnu cenu zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu, ak kúpna zmluva nie je dohodnutá inak.
7.7 Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

8. Reklamačný poriadok
8.1.Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci a kupujúci je povinný prípadnú reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne v súlade s platným reklamačným poriadkom.
8.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi platným reklamačným poriadkom. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že bol riadne informovaný o reklamačných podmienkach a možnostiach reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na tovar, ktorý kupujúci kúpil od predávajúceho v elektronickom obchode na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.4.Na všetky obchodné prípady sa vzťahuje reklamačný poriadok v tejto podobe, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim zmluvne nedohodli na iných záručných podmienkach.
8.5.Právo uplatniť si u predávajúceho záruku má kupujúci len v prípade tovaru, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, pričom predmetný tovar je v záručnej dobe a bol zakúpený u predávajúceho.
8.6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či množstvo a stav dodaného tovaru zodpovedá objednávke kupujúceho. Kupujúci si môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru kupujúcim.
8.7.Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady len počas plynutia záručnej doby po predložení tovaru, vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu, pričom reklamovaný tovar musí byť v originálnom obale, so záručným listom a dokladom o zaplatení.
8.8.Zákazník má právo uplatniť reklamáciu tovaru vykazujúceho vady u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Reklamovaný tovar kupujúci doručí predávajúcemu na vlastné náklady spolu s vyplneným reklamačným formulárom. Vzor reklamačného formuláru predávajúci umiestni na svojej internetovej stránke. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo reklamovať tovar aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určený subjekt“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, prípadne ho predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť. Reklamácia tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. kupujúci doručil vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie predávajúcemu,
b. kupujúci doručil reklamovaný tovar predávajúcemu,
c. kupujúci doručil prístupové kódy, heslá a pod. k tovaru predávajúcemu.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, pretože je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. kupujúci doručil vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie predávajúcemu,
b. kupujúci doručil predávajúcemu písomné potvrdenie o tom, že bola vykonaná obhliadka reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim,
c. kupujúci doručil prístupové kódy, heslá a pod. k tovaru predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určený subjekt neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
8.9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený predávajúcim vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
8.11.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
8.12. Predávajúci alebo ním určený subjekt je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie napr. vo forme e-mailu alebo písomne, v ktorom je predávajúci povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.13. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.14.Záruka na vady sa nevzťahuje na tovar, o vadách ktorého bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy informovaný, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel kupujúci vedieť.
8.15.Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť náhradu za vadný tovar vo forme iného obdobného tovaru s porovnateľnými technickými parametrami.
8.16.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c. uplynutím záručnej doby tovaru,
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.17.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,
e. písomnou výzvou kupujúcemu na prevzatie plnenia určeného predávajúcim,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.18. O určení spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby, prípadne prostredníctvom e-mailu.
8.19.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim.
8.20.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
8.21.V prípade výmeny tovaru za nový vystaví predávajúci kupujúcemu doklad, na ktorom uvedie vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.22.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
8.23.Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledovne:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b. predávajúci vadný tovar vymení.
8.24.Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledovne:
a. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých porovnateľných alebo lepších technických parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
8.25.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
8.26.Na účely reklamácie sa za väčší počet rôznych vád, ktoré sú odstrániteľné považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.27.Na účely reklamácie sa za viackrát opakovanú vadu, ktorá je odstrániteľná považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
8.28.Na účely reklamácie sa považuje za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru uvedený tovar užívať dohromady viac ako 180 dní.
8.29.Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.30.Ak predávajúci ukončí reklamáciu ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9. Ochrana osobných údajov
9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje, hlavne tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať písomne. Súhlas zanikne v lehote do jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.4. Kupujúcemu je umožnené aktualizovať osobné údaje priamo na webovej stránke internetového obchodu, v sekcii pre zákazníka, v okamihu po prihlásení použitím užívateľského mena a hesla.
9.5.Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby ho predávajúci informoval o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomne odvolať tento súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je zverejnená na stránkach internetového obchodu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadnú zaplatenú časť alebo celkovú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve najneskôr v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa „).
10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 10.4 týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom nepoškodenom obale vo forme poistenej zásielky, nie však na dobierku, ktorú má právo predávajúci neakceptovať.
10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bankovým prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
10.7.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu.
10.8.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia
11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.3.Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok.
11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, pokiaľ bude nevyhnutné je možné využiť i iné komunikačné možnosti ako telefón a podobne.
11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 25. 2. 2010